Vanliga komplikationer av HIV och AIDS

HIV är ett virus som angriper de vita blodkropparna, så att immunförsvaret gradvis försvagas med tiden. Detta gör den smittade personen sårbar för opportunistiska sjukdomar, som är infektioner och tillstånd som normalt sett är ofarliga för personer med normalt immunförsvar. Dessa sjukdomar ökar i förekomst och svårighetsgrad när antalet vita blodkroppar minskar, och när nivån blir tillräckligt låg kommer komplikationer som är så unika för AIDS att ses att de kallas för AIDS-definierande sjukdomar.

Opportunistiska sjukdomar i HIV och AIDS

Vanliga infektioner med HIV

  • Tuberkulos är en av de vanligaste opportunistiska infektionerna i fattiga länder och anses vara den vanligaste dödsorsaken hos personer med aids i slutstadiet över hela världen.
  • Cytomegalovirus är en undergrupp av herpesvirusfamiljen och infekterar genom kroppsvätskor som saliv, blod, urin. sperma och bröstmjölk. En betydande del av samhället är infekterad av detta virus, men hos de flesta förblir viruset i en inaktiv fas där det inte utgör något hot. När immunförsvaret är försvagat, som vid AIDS, kan viruset återaktiveras. Viruset kan då angripa ögonen, matsmältningssystemet, lungorna och andra organ och därifrån orsaka allvarliga komplikationer som blindhet och lunginflammation.
  • Candidiasis är en svampinfektion som orsakas av svampen Candida albicans, som lever i kontrollerat antal runt om i kroppen. Denna mikrob är vanligtvis ofarlig, men den kan bli aggressiv vid avancerad HIV-sjukdom. Det kommer då att orsaka inflammation i slemhinnorna i munnen, tungan, matstrupen och slidan, som kännetecknas av en tjock och vit beläggning.
  • Kryptokockmeningit är en form av hjärnhinneinflammation som orsakas av svampen cryptococcus neoformans, och detta är också en relativt ofarlig mikrob som vanligtvis finns i jorden. Detta tillstånd uppstår när svampen angriper membranen och vätskorna som omger hjärnan hos en person med nedsatt immunförsvar.
  • Toxoplasmos är en potentiellt dödlig infektion orsakad av parasiten Toxopasma gondi , som vanligtvis infekterar människor genom avföring från utekatter. Denna infektion kan orsaka allvarliga komplikationer som blindhet och hjärninflammation, om den infekterar en person med HIC eller AIDS.
  • Kryptosporidios orsakas av en parasit som angriper immunförsvaret, och den överförs vanligtvis till en sårbar person genom förorenat dricksvatten. Dessa parasiter växer inuti tarmarna och gallgångarna hos infekterade människor, där de kommer att orsaka svår kronisk diarré.

Vanliga cancerformer hos personer med hiv och aids

  • Kaposis sarkom är en typ av cancer som börjar från cellväggen i blodkärlen, och den orsakas av HHV-8 ( humant herpesvirus typ 8). Detta virus är vanligtvis i en inaktiv fas hos friska personer, eftersom det hålls i schack av immunsystemet, men hos hiv-smittade är sjukdomen mycket vanlig. Denna form av cancer ses vanligtvis som en rosa, röd eller lila lesion på huden eller slemhinnan i munnen, men hos mörkhyade personer kommer märkena att vara bruna eller svarta. Kaposis sarkom kan också orsaka komplikationer i organ, såsom tarmar och lungor.
  • Lymfom är en cancerform som uppstår i lymfsystemets vita blodkroppar, och den debuterar som en smärtfri, elastisk, gummiliknande knöl i lymfkörtlarna runt halsen, armhålorna eller ljumsken.

Andra komplikationer vanliga med HIV

  • “Wasting syndrome” betecknar ett tillstånd med en förlust på minst 10 procent av kroppsvikten inom kort tid, och åtföljs ofta av diarré, kronisk trötthet och feber. Idag är denna komplikation lyckligtvis mycket sällsynt, och detta kan med största sannolikhet tillskrivas dagens effektiva behandlingsalternativ.
  • Neurologiska komplikationer ses ofta i form av förvirring, minnesförlust, depression, ångest och gångsvårigheter trots att hiv-viruset inte angriper nervcellerna direkt. En av de vanligaste neurologiska följdsjukdomarna som ses som en avancerad sjukdom är AIDS-demenskomplexet, som orsakar beteendeförändringar och nedsatt kognitiv funktion.

Hur förebygger man komplikationer från hiv och aids?

En patient som är smittad med hiv har mycket dålig prognos, minskad livslängd och dålig livskvalitet, men med effektiv behandling mot hiv kan denna patientgrupp leva ett liv som är ungefär detsamma som personer utan hiv-smitta. Det är också viktigt att de smittade vidtar försiktighetsåtgärder om de arbetar i områden med hög exponering för sjukdomsframkallande mikrober, såsom skolor eller dagis. Det kan de göra genom att öva på goda tvättrutiner, eller genom att använda mask vid ett sjukdomsutbrott. Det är också en fördel om patienten deltar i sjukdomsförebyggande arbete, till exempel genom att uppmuntra personer i riskgrupper att testa sig regelbundet med ett hiv-snabbtest.