Gonorré och behandling med antibiotika

Gonorré är en av de många könssjukdomar du kan få genom att utöva oskyddat sex med utländska sexpartners, och denna infektion går ofta obemärkt förbi för den smittade personen. Detta är skrämmande eftersom det finns en risk att sjukdomen kan spridas till andra delar av kroppen, och därifrån kan gonorré orsaka allvarliga komplikationer som bäckeninflammation , epididymit, infektiös artrit och infertilitet. Lyckligtvis kan detta undvikas om du upptäcker och behandlar sjukdomen tidigt i förloppet, så att du får behandling. Det gör du genom att testa dig själv med ett gonorrétest om du har en tydlig misstanke om gonorré, eller om du tillhör någon av riskgrupperna med hög förekomst av gonorré .

[gonoretest]

Vad är den vanliga behandlingen för gonorré?

Idag är standardbehandlingen för gonorré en engångsdos av antibiotika, och detta rekommenderas för:

 • Människor som testar positivt på ett gonorrétest.
 • Alla som har haft sexuell kontakt med en gonorrésmittad person inom de senaste 60 dagarna, även om de inte har några symtom eller har använt kondom.
 • Nyfödda, där modern har haft gonorré vid födseln.

Det är viktigt att du fullföljer hela antibiotikakuren, även om du ordineras mer än en dos.

Ha inte sexuell kontakt med andra…

 • …när du får behandling..
 • …tills du och din(a) partner(ar) har testats och behandlats. Om du har fått behandling för gonorré medan din partner inte fått behandling kommer du med största sannolikhet att bli smittad igen.
 • …om behandlingen är en engångsdos antibiotika bör du vänta minst 7 dagar efter att du tagit läkemedlet innan du har sex igen.

Använd alltid kondom när du har sex. Detta skyddar dig mot sexuellt överförbara sjukdomar, och testa dig ofta om du ofta har oskyddat sex med olika sexpartners.

Vad gör du om behandlingen mot gonorré inte fungerar?

Om symtomen kvarstår kan det vara att du har blivit smittad igen eller att ett fel har uppstått i behandlingen. Det är också möjligt att du har blivit smittad av en resistent gonokocker, och det vanligaste är att gonorré utvecklar resistens mot antibiotika som kinoloner (syntetiska antimikrobiella läkemedel), penicillin och tetracykliner. När en bakterie blir resistent mot antibiotika kan dessa typer inte användas för att bekämpa sjukdomen. Då måste du Läkaren tar ett nytt test för att ta reda på vilken typ av antibiotika som är mest effektiv.

Gonorré och utveckling av resistens mot antibiotika

Gonokocken har utvecklat resistens mot de traditionella antibiotika under flera decennier, och penicillin har inte använts vid behandling av gonorré sedan mitten av 80-talet då de första resistenta utbrotten inträffade. Sedan dess har det successivt blivit svårare och svårare att behandla sjukdomen och genom 90-talet och millennieskiftet tappade även de bredspektrumklasser av antibiotika sin effekt på gonokocken, men detta förlorade också sin effekt på gonorré. Idag används cefalosporiner (ett antibiotikum baserat på en typ av svamp), men i vissa länder har också resistens mot denna behandlingsstrategi observerats. Fortsätter resistensutvecklingen så riskerar vi att förlora kriget mot gonorré då det så småningom inte längre kommer att finnas någon effektiv behandling mot sjukdomen.

Varför får vi “superbeständiga” gonokocker?

Idag utvecklar många sjukdomsframkallande mikrober resistens mot antibiotika, eftersom dessa läkemedel ofta skrivs ut utan tydlig indikation. I Norge och Västeuropa är vi lyckligtvis ganska bra på att skriva ut rätt typ av antibiotika för rätt indikation, men i många utvecklingsländer kan vem som helst köpa vilken typ av antibiotika som helst på apoteket – utan att ange någon bra anledning. Detta är inte bara ett problem för de fattiga länderna, utan även för oss i Norge eftersom världen gradvis har blivit mer och mer globaliserad. Detta var uppenbart senast 2015, då det var ett nytt utbrott av en “superresistent” gonokock i norra England. Trots att vi inte har en hög förekomst av gonorré i Norge är det överhängande hotet om en multiresistent gonorréstam väldigt skrämmande.

Hur förhindrar vi utvecklingen av resistens hos stammar av gonorré?

Under 2016 pågår prövningar riktade mot vacciner och andra antibiotika, där de sista prövningarna visar positiva resultat. I korthet sker ytterligare utveckling av cefalosporiner direkt mot gonorré ; Cefixime ® , som med rätt dosering har visat sig vara mycket effektivt mot gonorrébakterierna, och vaccinerna är ett antibiofilmsvaccin. Ändå, dden bästa metoden för att begränsa spridningen av gonorré är alltid att upptäcka infektion tidigt genom att testa sig själv regelbundet, på så sätt kan man aktivt bidra till att förhindra fortsatt spridning av en folksjukdom som ligger nära klamydia vad gäller antalet nya infektioner per år , i Norge och resten av världen.

Modern behandling av syfilis med antibiotika

Syfilis är en farlig sjukdom som har allvarliga komplikationer i de sena stadierna av infektion, trots detta anses den vara en av de enklaste bakterieinfektionerna att behandla. Förr i tiden fanns det dock ingen effektiv eller botande behandling för syfilis, och genom historien har läkare gjort många försök att bota sjukdomen med olika medel och kemikalier. Det var till exempel vanligt fram till slutet av 1800-talet att använda kvicksilver som en central del av behandlingen mot syfilis. Detta botade inte patienterna från sjukdomen på något sätt, utan resulterade istället i många oönskade och allvarliga komplikationer till följd av kvicksilverförgiftning . Denna form av terapi togs så småningom över av det arsenikbaserade läkemedlet salversan , vilket också gav patienten många olyckliga och giftiga biverkningar.

salversan

De giftbaserade behandlingsstrategierna fortsatte fram till början av 1900-talet, då läkaren Julius Wagner-Jauregg upptäckte att syfilisspiroketen inte tålde temperaturer över 40 grader Celsius. Detta gav honom idén att provocera fram värmevallningar hos sina patienter genom att infektera dem med malaria, eftersom denna parasitsjukdom lätt kunde behandlas med kinin (huvudingrediensen i “Gin N’ Tonic”) efter att alla syfilisbakterier hade dött. Detta arbete resulterade i ett Nobelpris 1927, och förblev guldstandarden för behandling av syfilis, tills det plötsligt ersattes av penicillin på 1940-talet.

Hur skräddarsyr man behandling för syfilis?

Idag är Penicillin G förstahandsvalet för all behandling av syfilis, men detta måste ofta kompletteras med andra typer av antibiotika eftersom bakterierna kan ligga latent i vävnader där penicillin inte kan tränga igenom. Det innebär att behandlingsstrategin i första hand ska styras av sjukdomsstadiet, men det är inte ovanligt att behandlingen individualiseras om patienten är gravid, HIV-smittad , allergisk mot penicillin eller har andra allvarliga syfilissymptom . Läkaren måste därför undersöka patienten närmare genom att ta prover på blod och ryggmärgsvätska för att undersöka sammansättningen av olika antikroppar mot syfilis, så att han kan uppskatta sjukdomsstadiet och om bakterierna har spridit sig till centrala nervsystemet. Baserat på denna information kan läkaren välja vilken regim för behandling av syfilis som är bäst för patienten.

Olika strategier för behandling av syfilis

Det är vanligt att ha en behandlingsstrategi med Penicillin G i de tidiga stadierna av syfilissjukdomen, men administreringssättet och behandlingsregimens varaktighet beror på patientens ålder och hälsotillstånd. Till exempel är det vanligt hos vuxna patienter att administrera Penicillin G intramuskulärt som engångsdos, medan det till barn är att föredra att ge läkemedlet intravenöst. I de fall patienten är allergisk mot penicillin kan en annan typ av antibiotika väljas. I de tidigaste stadierna av sjukdomen behövs endast en engångsdos, medan upprepade doser ofta krävs med en veckas mellanrum i de senare stadierna av sjukdomen. Det kan också vara nödvändigt att välja en annan typ av antibiotika som penetrerar bättre genom det centrala nervsystemet, om patienten lider av neurosyfilis. Det är viktigt att vara medveten om att vissa patienter kan reagera med en feberliknande reaktion inom de första 24 timmarna efter påbörjad behandling, vilket kan påminna om en penicillinallergi. Detta kommer däremot av att syfilisbakterierna frisätter feberframkallande ämnen när de dödas av antibiotika, och detta kallas för Jarisch-Herxheimer-reaktionen .

Klamydia och behandling med antibiotika

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom där bakterien invaderar ytcellerna längs urinvägarna och slidkanalen. Inne i cellen kommer klamydiabakterierna att använda värdcellens näringsämnen för att föröka sig, så att den infekterade cellen så småningom dör av svält. Denna sjukdomsprocess kan orsaka ett brett spektrum av symtom och allmänt obehag, men oftast märker den smittade inte några problem alls. Kroppen klarar av att bekämpa klamydiainfektionen på egen hand, men detta är riskabelt eftersom slutresultatet kan bli att sjukdomen sprider sig till fortplantningsorganen vilket i slutändan kan resultera i infertilitet och kronisk bäckeninflammation. Klamydia anses därför vara en folkhälsosjukdom, där patienten alltid ska behandlas med antibiotika!

[klamydiatest]

När  du börjar med behandling  för klamydia?

Om du har symtom på klamydia eller misstänker infektion bör du uppsöka din husläkare för att få dig själv undersökt. Han eller hon kommer att fråga dig om symtom, sjukdomshistoria och den viktigaste sexuella informationen. Om du har klassiska klamydiasymtom startar behandlingen direkt, men om du inte har några symtom måste du vänta en vecka på resultatet av ett klamydiatest innan antibiotikakuren startar.

Vad används antibiotika mot  klamydia?

Det finns två typer av antibiotika som vanligtvis används för klamydia:

 • Sju dagars kurs med Doxycycline®
 • Engångsdos med Azithromax®

Läkaren kommer i första hand att välja Doxycycline® eftersom Azithromax® är resistensframkallande. Det är viktigt att vara medveten om att behandling av klamydia skrivs ut på blått recept , vilket innebär att du får läkemedlet helt gratis av allmänheten – utan att betala självrisk!

 

klamydia test

Antibiotikabehandling med Doxycycline® är guldstandarden

Doxycyclin® är en bredspektrumtyp av antibiotika med bakteriostatisk effekt, vilket innebär att det hämmar bakteriernas toxinproduktion och förmåga att föröka sig, vilket gör att kroppens immunförsvar får en enorm fördel när den ska bekämpa infektionen. Doxycycline® måste tas två gånger om dagen under en vecka vid behandling av klamydia, och du måste avstå från samlag under hela behandlingsförloppet för att minska risken för att du ska smitta andra och vice versa. Läkaren kommer eventuellt att kalla in dig för ett kontrolltest för klamydia efter 4 till 6 veckor om:

 • Symtomen kvarstår
 • Låg sannolikhet att du kommer att genomföra behandlingen
 • Misstanke om att du kommer att bli smittad igen

En dos  med  Azithromax® är en sista utväg

Azithromax® är ett mycket potent och kraftfullt antibiotikum med en bakteriedödande verkningsmekanism, vilket innebär att det dödar bakterierna snarare än att bara hämma deras tillväxt. Detta är en typ av antibiotika som läkaren helst försöker undvika vid behandling av klamydia, eftersom det främjar resistens. Läkaren kommer bara att överväga att skriva ut läkemedlet om han misstänker att patienten har “låg följsamhet” – d.v.s. att patienten med all sannolikhet inte kommer att slutföra den konventionella sjudagarskuren med Doxycycline®. I dessa fall kommer en engångsdos av Azithromax® att vara den bästa behandlingen, eftersom denna kurs kommer att utrota alla klamydiabakterier kort efter att dosen tagits.

antibiotika