Salgsbetingelser

Indholdsfortegnelse

 1. Aftale
 2. Festerne
 3. Priser
 4. Aftalens indgåelse
 5. Ordrebekræftelse
 6. Betaling
 7. Levering mv
 8. Varernes risiko
 9. Fortrydelsesret
 10. Pligt til at undersøge
 11. Reklamation ved mangel og frist for anmeldelse af skade ved forsinkelse
 12. Købers rettigheder i tilfælde af forsinkelse
 13. Købers rettigheder i tilfælde af mangel
 14. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse
 15. Garanti
 16. Personlig information
 17. Konfliktløsning
 18. Ansvarsfraskrivelse

Introduktion:

Dette køb er underlagt nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Ved forbrugerkøb forstås her salg af varer til en forbruger, der ikke hovedsageligt optræder som led i en erhvervsmæssig aktivitet, og når sælger i erhvervsmæssig virksomhed handler med salg af varer over internettet. Kontrakten er udarbejdet og anbefalet til brug for Forbrugerombudsmanden .

Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Kontraktvilkårene skal ikke forstås som nogen begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes væsentligste rettigheder og forpligtelser for handlen. Sælger kan vælge at tilbyde køber bedre vilkår end hvad der fremgår af disse salgsbetingelser.

I tilfælde, hvor kontrakten ikke direkte giver løsningen på et problem, skal kontrakten suppleres med relevante lovbestemmelser.

1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger består af de oplysninger, som sælger giver om købet i bestillingsløsningen i netbutikken (herunder bl.a. oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, øvrige egenskaber, pris og leveringsbetingelser ), enhver direkte korrespondance mellem parterne (f.eks. e-mail) samt disse salgsbetingelser.

I tilfælde af konflikt mellem de oplysninger, sælger har givet om købet i ordreløsningen i netbutikken, direkte korrespondance mellem parterne og betingelserne i salgsbetingelserne, direkte korrespondance mellem parterne og de oplysninger, der er givet i ordren løsning går forud for salgsbetingelserne, så længe det ikke er i strid med bindende lovgivning.

2. Parterne

Sælger:

Køber er den person, der foretager ordren.

3. Priser

Priserne, som er angivet i netbutikken, er inklusive moms.

Oplysninger om de samlede omkostninger køber skal betale, herunder alle afgifter (moms, told mv.) og leveringsomkostninger (fragt, porto, fakturagebyr, emballage mv.) samt angivelse af de enkelte elementer i totalprisen , er angivet i bestillingsløsningen inden bestillingen afgives. (Vareleverancer til Svalbard eller Jan Mayen skal sælges uden tillæg af merværdiafgift. 1 )

4. Indgåelse af aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når købers ordre er modtaget af sælger.

En part er dog ikke bundet af aftalen, såfremt der har været en skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at der var sådan en fejl.

5. Ordrebekræftelse

Når sælger har modtaget købers ordre, skal sælger bekræfte ordren uden unødig forsinkelse ved at sende en ordrebekræftelse til køber.

Det anbefales, at køber kontrollerer, at ordrebekræftelsen stemmer overens med ordren mht. mængde, produkttype, pris mv. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem ordren og ordrebekræftelsen, skal køber kontakte sælger hurtigst muligt.

6. Betaling

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber.

Hvis køber benytter kreditkort 2 (læs mere om sådanne kort på Anbefaltekredittkort.no ) eller betalingskort 3 ved betaling, kan sælger reservere købsbeløbet på kortet ved bestilling i op til 4 dage fra bestillingen. 4

Ved betaling med kreditkort gælder lov om kreditkøb mv. 5

Såfremt sælger tilbyder efterfakturering, skal faktura udsendes til køber ved varens afsendelse. Forfaldsdatoen skal være sat til minimum 14 dage fra køber modtager forsendelsen.

Har sælger et særligt behov for at kræve forudbetaling af køber, fx ved fremstillingskøb, kan sælger kræve dette.

Købere under 18 år kan kun betale direkte, når sælger leverer varen, eller når varen leveres efterkrav. 6

7. Levering mv

Levering af varerne fra sælger til køber sker på den måde, på det sted og på det tidspunkt, der er angivet i bestillingsløsningen i netbutikken.

Hvis der ikke er angivet leveringstid i bestillingsløsningen, skal sælger levere varen til køber inden for rimelig tid og senest 30 dage efter bestillingen fra kunden. Hvis sælger skal sørge for, at varen sendes til køber, er han forpligtet til at lade varen transportere til bestemmelsesstedet på passende måde og under normale forhold for sådan transport. Bestemmelsesstedet er hos køber, medmindre andet er særskilt aftalt mellem parterne.

8. Varernes risiko

Risikoen for varen overgår til køber, når varen er overtaget af køber i henhold til aftalen. Såfremt leveringstiden er nået, og køber undlader at overtage en vare, der er stillet til hans eller hendes rådighed i henhold til aftalen, bærer køber stadig risikoen for tab eller beskadigelse som følge af varens egenskaber.

9. Fortrydelsesret

Køber kan hæve købet af varen efter bestemmelserne i fortrydelsesretslovens 7 . Fortrydelsesretten betyder, at køber kan returnere varen til sælger uden grund, selvom der ikke er en mangel ved den, og selvom den ikke er leveret.

Køber skal give sælger meddelelse om brugen af fortrydelsesretten senest 14 dage efter, at varen, de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret og fortrydelsesretsblanket er modtaget. Modtager køber fortrydelsesblanketten og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end ved varens levering, begynder fortrydelsesfristen at løbe fra den dag, køber modtager fortrydelsesretsblanketten og oplysningerne. Såfremt køber ikke har modtaget tilstrækkelig information eller fortrydelsesretsblanket, udløber fortrydelsesfristen stadig 3 måneder efter, at varen er modtaget. Hvis køber slet ikke har modtaget information om fortrydelsesretten, er fristen 1 år.

Meddelelsen fra køber til sælger om brugen af fortrydelsesretten bør af bevismæssige årsager være skriftlig (fortrydelsesretsblanket, e-mail, fax eller brev), og den skal indeholde oplysning om, hvordan køber vil returnere varen til sælger.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varerne returneres til sælger inden for rimelig tid. Sælger er forpligtet til at tilbagebetale hele købesummen til køber inden 14 dage fra den dag, sælger modtager varen eller samleseddel eller varen stilles til sælgers rådighed. Sælger kan ikke fastsætte gebyrer for købers brug af fortrydelsesretten, men sælger kan kræve, at køber betaler omkostningerne ved returforsendelsen.

Køber kan undersøge produktet, inden han eller hun fortryder købet. Varen skal stadig kunne returneres til sælger i nogenlunde samme stand og mængde, som den var i, da køber modtog den. Køber bør returnere varen til sælger i original emballage, hvis dette er muligt.

Køber kan ikke fortryde køb af varer, der forringes hurtigt, varer, der i sagens natur ikke kan tages retur, eller lyd- og billedoptagelser (herunder cd’er, dvd’er) eller computerprogrammer, hvor forseglingen er brudt. Sidstnævnte undtagelse gælder kun, såfremt sælger tydeligt har angivet betingelserne for ophævelse af fortrydelsesretten på seglet.

10. Undersøgelse af varerne

Når køber modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimeligt omfang undersøger, om den er i overensstemmelse med bestillingen, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om den i øvrigt har mangler.

Hvis varen ikke stemmer overens med bestillingen eller har mangler, skal køber underrette sælger i tilfælde af reklamation, jf. pkt. § 11 i kontrakten.

11. Reklamation ved mangel og frist for anmeldelse af skade ved forsinkelse

Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at han eller hun har opdaget den, meddele sælger, at han eller hun vil gøre manglen gældende. Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren opdagede manglen. Reklamation skal stadig ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere, er klagefristen fem år.

Ved forsinkelse skal krav rettes til sælger inden for rimelig tid efter leveringstidspunktet er nået, og varen ikke er leveret.

Hvis varen er betalt med kreditkort, kan køber også vælge at annoncere og sende krav direkte til kreditudbyderen (kreditkortselskabet). 8

Meddelelsen til sælgeren eller kreditudbyderen skal være skriftlig (e-mail, fax eller brev).

12. Købers rettigheder i tilfælde af forsinkelse

Hvis sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i Forbrugerens kapitel 5. købeloven, tilbageholde købesummen, kræve opfyldelse, hæve aftalen og kræve erstatning af sælger.

Opfyldelse: Såfremt sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køber fastholde købet og fastsætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelse vil påføre sælger så store ulemper eller omkostninger, at det er væsentligt ude af proportion med købers interesse i, at sælger opfylder. Forsvinder vanskelighederne inden for rimelig tid, kan forbrugeren kræve opfyldelse.

Opsigelse: Køber kan hæve aftalen med sælger, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælger ikke leverer varen inden for den yderligere opfyldelsesfrist, som køber har fastsat. Køber kan dog ikke fortryde aftalen, mens tillægsfristen løber, medmindre sælger har sagt, at han eller hun ikke vil opfylde inden for fristen.

Erstatning: Køber kan også kræve erstatning for tab, han eller hun lider som følge af forsinkelsen fra sælgers side, jf. pkt. Forbrugerkøbelovens § 24.

Køber skal i tilfælde af reklamation anmelde krav til sælger, jf. pkt. punkt 11 i denne kontrakt.

13. Købers rettigheder i tilfælde af mangel

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 6 tilbageholde købesummen, vælge mellem berigtigelse og omlevering. kræve prisafslag, kræve kontrakten hævet og kræve erstatning af sælger.

Afhjælpning eller omlevering: Har varen en mangel, kan køber kræve, at sælger udbedrer manglen eller omleverer den tilsvarende vare. Sælger kan gøre indsigelse mod købers krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig eller påfører sælger urimelige omkostninger.

Sælger skal foretage rettelsen eller omleveringen inden for rimelig tid. Berigtigelse eller omlevering skal ske uden omkostninger for køber, uden risiko for, at køber ikke kan dække sine udgifter og uden væsentlig ulempe for køber. Sælger kan ikke foretage mere end to forsøg på berigtigelse eller omlevering for samme mangel, medmindre særlige grunde gør yderligere forsøg rimeligt.

Selvom køber hverken kræver berigtigelse eller omlevering, kan sælger tilbyde berigtigelse eller omlevering, såfremt dette sker uden forsinkelse. Såfremt sælger sørger for en sådan berigtigelse eller omlevering, kan køber ikke kræve prisafslag eller annullering.

Prisrabat: Hvis manglen ikke udbedres eller omleveres, kan køber kræve forholdsmæssig prisrabat.

Fortrydelse: I stedet for prisafslag kan køber hæve aftalen, undtagen når manglen er uvæsentlig.

Erstatning: Køber kan også kræve erstatning for økonomisk tab, han eller hun lider som følge af, at varen har en mangel jf. pkt. Forbrugerkøbelovens § 33.

Køber skal i tilfælde af reklamation anmelde krav til sælger, jf. denne kontrakts punkt 11. Reglerne om reklamation gælder i tillæg til og uafhængigt af reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier fra sælger.

14. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen, og det ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9, jf. forholdene tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet og erstatning fra køber. Sælger kan endvidere efter omstændighederne kunne kræve morarenter, inkassogebyrer og gebyrer for uafhentede varer, der ikke er forudbetalt.

Opfyldelse: Betaler køber ikke, kan sælger fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen (opfyldelse). Hvis varen ikke er leveret, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.

Opsigelse: Ved væsentlig betalingsmisligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side, kan sælger hæve aftalen. Sælger kan ikke fortryde, efter at købesummen er betalt.

Sælger kan også hæve købet, hvis køber ikke betaler inden for en rimelig yderligere opfyldelsesfrist, som sælger har fastsat. Sælger kan dog ikke fortryde, mens tillægsfristen løber, medmindre køber har sagt, at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Sælger kan kræve erstatning af køber for økonomisk tab, han eller hun lider som følge af købers misligholdelse jf. pkt. Forbrugerkøbelovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til inkasso, og køber kan herefter ifalde gebyr i henhold til lov om inkassovirksomhed og anden inddrivelse af forfaldne pengekrav. 10

Gebyr for uafhentede, ikke-forudbetalte varer: Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger pålægge køber et gebyr på NOK + returfragt. Gebyret skal højst dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år. 11

15. Garanti

En garanti givet af sælgeren eller producenten giver køberen rettigheder ud over de rettigheder, køberen allerede har i henhold til ikke-fravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen begrænsninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 12 og 13.

16. Personoplysninger 12

Medmindre køber aftaler andet, kan sælger kun indhente og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Personoplysninger om købere under 15 år kan ikke indhentes, medmindre sælger har samtykke fra forældre eller værger. Købers personoplysninger må kun videregives til andre, hvis det er nødvendigt for sælger at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde.

Sælger kan kun få købers cpr-nummer, hvis der er et væsentligt behov for sikker identifikation, og en sådan afhentning er nødvendig.

Hvis sælger ønsker at bruge købers persondata til andre formål, for eksempel til at sende køber annoncering eller information ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftalen, skal sælger indhente købers samtykke ved aftaleindgåelse. Sælger skal give køber information om, hvad personoplysningerne vil blive brugt til og om, hvem der skal bruge personoplysningerne. Købers samtykke skal være frivilligt og givet ved en aktiv handling, fx ved at sætte kryds.

Køber skal nemt kunne kontakte sælger, fx via telefon eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål til sælgers brug af personoplysninger, eller hvis han eller hun ønsker, at sælger skal slette eller ændre personoplysningerne.

17. Konfliktløsning

Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Køber kan kontakte Forbrugerrådet for at få bistand i enhver tvist med sælger. Opnås der ikke en mindelig løsning efter mægling i Forbrugerrådet, kan parterne skriftligt anmode om, at Forbrugerrådet indbringer tvisten for Forbrugertvistudvalget. 13 Forbrugertvistudvalgets afgørelser er juridisk bindende fire uger efter meddelelsen. Inden afgørelsen er retskraftig, kan parterne ved indgivelse af stævning til Forbrugertvistudvalget indbringe afgørelsen for byretten.

18. Ansvarsfraskrivelse

Under ingen omstændigheder vil vi eller nogen anden part, der er involveret i at skabe, producere eller drive denne hjemmeside (http://selvšekk.com | Selvšekk) være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader som følge af (I) oplysninger om selvtjek (yderligere – hjemmeside), (II) solgte produkter eller (III) andre forhold i forbindelse med tjenesten. Du accepterer hermed, at dette afsnit skal gælde for alle produkter, indhold og tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden.

Nogle artikler beskriver almindelige symptomer for forskellige sygdomme og tilstande og giver generel information om behandling og diagnostik. Oplysningerne på hjemmesiden må aldrig bruges som erstatning for kontakt, diagnostik, undersøgelse eller behandling af læge eller andet kvalificeret sundhedspersonale. Oplysningerne må ikke bruges som grundlag for diagnose eller valg af behandling. Indholdet på hjemmesiden giver kun generel information og er ikke forebyggende, diagnostisk, terapeutisk, sundhedsbevarende eller rehabiliterende på nogen måde.

Der er ingen garantier for, at nogen information på hjemmesiden eller de produkter, der sælges her, er fuldstændig nøjagtige og/eller fuldstændige i alle henseender. Redaktørerne eller bidragyderne på denne hjemmeside kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlige for eventuelle skader eller defekter, der opstår som en direkte eller indirekte følge af brug eller misbrug af informationen indeholdt i de artikler og produktbeskrivelser, der udgør hjemmesiden. Ingen sygdomme, lægemidler, diagnostiske metoder eller behandlinger er fuldstændigt beskrevet.

Korrekt brug af medicin og andre former for behandling afhænger blandt andet af en persons helbredstilstand, samtidig brug af anden medicin og andre særlige forhold. En autoriseret læge vil kunne give alle nødvendige og korrekte oplysninger om medicin, behandlingsmetoder og diagnostik, der er nævnt på hjemmesiden. Brug af receptpligtig medicin skal altid foretages af din læge. Følg indlægssedlerne. Ved alvorlige eller uventede bivirkninger eller andre usædvanlige symptomer under behandlingen skal læge kontaktes omgående.


1 Se lov af 19. juni 1969 nr. 66 om moms § 16.

2 Et kreditkort er et betalingskort, hvor afregning for købet efterfølgende sker ved, at kreditor (kreditkortselskab) sender en faktura til kortholder med påkrav om betaling.

3 Et betalingskort er et betalingskort, der er knyttet til en indlånskonto. Brug af kortet betyder, at brugerens konto debiteres og beløbet overføres til betalingsmodtagers konto.

4 Jf. modeloverenskomst udarbejdet af det fælles overenskomstudvalg for Sparebankforeningens og Finansbranchens hovedorganisation – Aftalevilkår for kreditkort og fakturakort – forbrugerforhold pkt. 12 og modelvilkår udarbejdet af Sparebankforeningens og Finansforeningens hovedorganisation Branche for betalingskort punkt 11.

5 Lov af 21. juni 1985 nr. 82 om kreditkøb m.v

6 Personer under 18 år kan kun betale på førnævnte måder, da de ikke kan stifte gæld jf. stk. Lov af 22. april 1927 om mindreåriges værgemål (vgml.) § 2.

7 Lov af 21. december 2000 nr. 105 om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. ved fjernsalg og salg uden for faste salgssteder (fortrydelsesloven).

8 Lov af 21. juni 1985 nr. 82 om kreditkøb mv § 8.

9 Akt af 17. december 1976 nr. 100 om morarenter.

10 Akt af 13. maj 1988 nr. 26 om inkassovirksomhed og anden inddrivelse af forfaldne pengekrav.

11 Gebyrer kan ikke opkræves af personer under 18 år, da de ikke kan stifte gæld jf. stk. etc. Afsnit 2.

12 Se lov af 14. april 2000 nr. 31 om behandling af personoplysninger.

13 Se lov af 28. april 1978 nr. 18 om behandling af forbrugertvister.